INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮDagmar Světlovská, podnikající fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, sídlem Jeřábkova 1456//2, 149 00 Praha 4, IČO: 72474122, e-mail: svetlovska@svetlovska.com,

podle ustanovení čl. 12 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. č. L 119 ze dne 4. 5. 2016, (dále jen „GDPR“), jakož i podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, poskytuje subjektu osobních údajů, (dále jen „subjekt“), veškeré informace, na jejichž sdělení má subjekt právo na základě GDPR v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu osobních údajů.

Obsah informace


   1.  Správce osobních údajů, jeho zástupce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

   2.  Kategorie osobních údajů

   3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

   4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

   5.  Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

   6.  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

   7.  Poučení o právech subjektu

   8.  Požadavky na poskytování osobních údajů

   9.  Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR


   1.     Správce osobních údajů, jeho zástupce a pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Správcem je Dagmar Světlovská, podnikající fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, sídlem Jeřábkova 1456//2, 149 00 Praha 4, IČO: 72474122, e-mail: svetlovska@svetlovska.com

Zástupce správce ani pověřenec pro ochranu osobních údajů nejsou.


   2. Kategorie osobních údajů:

Jméno a příjmení, adresa bydliště subjektu nebo jiná jím sdělená kontaktní adresa, telefonní číslo subjektu, elektronický kontakt na subjekt pro elektronickou poštu, bankovní spojení na subjekt.

Zpracovávány jsou též všechny zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje), (čl. 9 odst. 1 GDPR).


   3.  Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování:

Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou určeny, v odpovídajícím rozsahu spočívají v:


      a)   splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt, nebo v provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu, jde-li o nezbytné zpracování osobních údajů, (zpracování osobních údajů založené na předpisu), [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR],

      b)   péči o duševní nebo tělesné zdraví anebo o ducha subjektu léčitelskou nebo podobnou službou včetně péče (služby) duchovní ve snaze o zlepšení nebo zachování zdravotního stavu, včetně péče o prostředí, podpory a ochrany zdraví, prevence onemocnění, diagnostiky, léčby a konzultační služby při posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění a další konzultace podporující rozhodování subjektu ve věci poskytování léčitelských nebo podobných služeb dalším poskytovatelem těchto služeb nebo léčitelem, kterého si subjekt zvolil, jakož i v poskytování služeb osobního charakteru nebo pro osobní hygienu, služeb masérských, rekondičních a regeneračních, popř. jiných služeb, (zpracování citlivých osobních údajů založené na výslovném souhlasu), [čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR].

      c)  prodej výrobků a poskytování souvisících informací o nich,

      d)   zasílání elektronické pošty za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky na základě podrobností elektronického kontaktu pro elektronickou poštu subjektu, jako zákazníka, získaných správcem v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, (zpracování osobních údajů založené na předpisu), aniž subjekt odmítl takovéto využití svého elektronického kontaktu, (§ 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů). Plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, není podmíněno zdržením se odmítnutí udělení souhlasu s využitím podrobností elektronického kontaktu, jelikož toto zpracování osobních údajů není pro plnění dané smlouvy nutné,

      e)   zasílání elektronické pošty za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, aniž by správce získal od subjektu, jako zákazníka, podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, a to s předchozím souhlasem subjektu, (zpracování osobních údajů založené na souhlasu), (§ 7 odst. 2 zák. č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů). Plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, není podmíněno souhlasem s tímto zpracováním osobních údajů, jelikož toto zpracování není pro plnění dané smlouvy nutné,   4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Příjemcem osobních údajů je správce nebo jeho právní nástupce v podnikání, jehož se týkají osobní údaje.


   5.  Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Není.


   6.  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Správce osobní údaje ukládá po dobu:


      a)   nezbytně nutnou k účelu splnění smlouvy, včetně uplatnění práv nebo povinností souvisících se smlouvou nebo jejím plněním, jde-li o osobní údaje určené k tomuto účelu, nejdéle však po dobu, ve které lze právo uplatnit,

      b)   než je subjektem eventuálně odmítnut souhlas s využitím od něho získaných podrobností elektronického kontaktu pro zasílání elektronické pošty za účelem šíření obchodních sdělení, nejdéle však po dobu svého podnikání a podnikání svého právního nástupce v tomto podnikání,

      c)   než je subjektem eventuálně odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit jiným způsobem nežli elektronickými prostředky, nejdéle však po dobu svého podnikání a podnikání svého právního nástupce v tomto podnikání.


   7.   Poučení o právech subjektu:

Správce informuje subjekt, že na základě GDPR má subjekt právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, právo na opravu, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů.

Subjekt má na základě GDPR právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, aniž tím je dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt má podle GDPR též právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem  Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.


   8.  Požadavky na poskytování osobních údajů:

Poskytování osobních údajů k účelu:

      a)   splnění smlouvy je požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy, a subjekt má proto povinnost osobní údaje poskytnout. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů k tomuto účelu může být neuzavření smlouvy nebo ukončení jednání o jejím uzavření,

      b)   šíření obchodních sdělení a k dalším marketingovým aktivitám je smluvním požadavkem správce. Subjekt nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí údajů k tomuto účelu nemá žádný důsledek.


   9.  Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR:

Není.
V Praze dne 1. 9. 2021                                                                                                             Dagmar Světlovská, v. r.             


©  Dagmar Světlovská      Informace pro spotřebitele