Sdělení před uzavřením smlouvy se spotřebitelem

___________________________________________________________________________

Dagmar Světlovská, podnikající fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, sídlem Jeřábkova 1456//2, 149 00 Praha 4, IČO: 72474122, e-mail: svetlovska@svetlovska.com,

sděluje spotřebiteli před uzavřením smlouvy s ním nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, následující údaje:

I. Služby nebo zboží

Poskytování služeb nebo prodej zboží, jsou služby nebo výrobky podnikatelkou vymezeny v Informacích pro spotřebitele, které jsou předem zveřejněny na podnikatelčině internetové adrese: https://www.svetlovska.coma) služby

Označení poskytovaných služeb a jejich vlastností, jakož i informace o cenách služeb, jsou sděleny zde: https://svetlovska.com

 

I. Feng Shui kurzy, konzultace a výukové lekce

Feng Shui služby jsou určené pro skupiny osob nebo jednotlivce a vycházejí z 6 tisíc let starého duchovního umění šťastného života majícího kořeny v dávné Číně a Japonsku, umění obsahujícího nauky o proudění jemnohmotných energií prostorem a časem známým pod označením Feng Shui (v překladu Voda a Vítr). Podnikatelka se při své činnosti opírá o nauky tradičních škol Feng Shui předávaných po tisíce let písemnou i ústní formou jako jsou Škola kompasu a Škola tvaru, nauka o tzv. Létajících hvězdách, působení sil Jin a Jang a dalších odvětví tradičního umění Feng shui, doplněných o moderní nauky jako je Mystická síla potravy a Feng Shui oděvu, vycházející z přesvědčení, že nejen předměty, budovy a územní celky, ale také rostliny, zvířata, oblečení a potraviny nesou v sobě přírodní energii Zdroje a současně energii osob, které se podílely na pěstování rostlin a chovu zvířat a při jejich zpracování do podoby určené k jídlu nebo pití.

Podnikatelka současně využívá svých léčitelských schopností a darů vidět jemnohmotné energie, minulé životy, toky energií v těle člověka, toky energií v čase a jejich vlivy na osud člověka. Svoje schopnosti pracovat s jemnohmotnými energiemi opírá o nauky obsažené a praktikované v tantrickém buddhismu a staroegyptském hermetismu (práce s energiemi, s tzv. živly-ve smyslu metafyzickém, modlitby, zpěv manter, meditace tiché i dynamické, vizualizace a pod.).

Vlastnosti těchto služeb, mohou být spotřebitelsky pochopeny zejména pomocí intuitivního nebo obrazně či podobensky názorného myšlení, včetně dostupných poznatků tradičního vědění, nežli myšlením založeným jen na logicko-vyvozujícím usuzování či jen na rozumových pojmech nebo soustavách.


II. Léčitelské služby

Povaha léčitelské služby jako je Péče o auru, tj. její čištění, zacelování a posilování, a také léčivých rituálů, je založená na osobním prožívání včetně niterného stavu, spočívá ve využití tzv. magnetismu léčitelova těla nebo léčitelovy schopnosti zpřístupnit, zrakem, nebo jinými hrubohmotnými smysly nevnímatelné, proudy záření z jemnohmotnosti a jejich výchvěvy či kmity (schopnosti být jejich prostředníkem), a to ve snaze o příznivý účinek přenosu vibrací u spotřebitele. Jedná se o snahu o léčbu především příčiny neduhu, a to i duchovní.

Mechanismus působení léčitelské služby má z pohledu převažujícího současného západního společenského hlediska esoterickou, resp. vůbec metafyzickou, povahu. Týká se transcendence, která pojmově přesahuje hrubě smyslovou skutečnost a s ní spojené rozumové poznání, tedy i přírodovědeckost. Východisko spočívá v jednotném a zároveň víceúrovňovém bytí a v jeho smysluplném řádu (přírodních zákonech). Povaha služby je přístupna veřejnosti k rozumovému poznání natolik, nakolik to sama transcendentní, tj. nadrozumová, povaha umožňuje. Ve „zbytku“, který je ovšem zásadní a podstatný, se jedná o nadrozumové (mimorozumové) duchovně-citové poznání, a to i ve spojení se zjevením. V léčitelské službě jsou používány zejména nadrozumové postupy (metody) rázu duchovního jako je metoda vyššího (transcendentálního) napojení a vedení, postup inspirativní a intuitivní spolu s metodou meditativního vhledu, nazření.
Mechanismus působení se týká kvalitativních znaků vnitřního rázu a lidské individuality ve smysluplném řádu bytí víceúrovňového světa včetně různých druhů materiálna (povahy hmoty), jakož i ve využití silového působení tohoto řádu (přirozených zákonů příznačných pro všechny úrovně bytí). Mechanismus působení pracuje i s přirozeně přivozeným změněným stavem vědomí (vhledově meditativním stavem) léčitele jakožto fyziologickým (nikoli patologickým) stavem ovlivňujícím léčitelovu rozpoznávací nebo ovládací schopnost při úkonu. Obraz světa, včetně světonázoru, na kterém je mechanismus založen, jakož i postoj a chování z toho pramenící, patří mezi prastaré, tisícileté, kulturní a náboženské pravdy napříč světadíly.

Svou roli sehrává osobní zkušenost s transcendentnem. Tato zkušenost vyvěrá z vnitřního prožití a vůbec z vnitřního (niterného) života se svými city, myšlenkami a jejich silami, tlakem svědomí, v duchu viděnými obrazy apod. Podnikatelka neodpovídá za eventuální spotřebitelovo osobní zklamání vlastního očekávání (vlastních představ), aniž by se jednalo o důvodné očekávání navozené podnikatelem.

Podstata služby spočívá v propojení dvou výše uvedených postupů, tj. a) magnetické léčby životním magnetismem léčitele a b) duchovní léčby prostřednictvím léčitele, s třetím postupem, a to c) mentální samoléčbou spotřebitele, která pracuje například s uvědomováním aj.

Dosažení výsledku služby nebo jeho udržení u konkrétního spotřebitele je odvislé nejen od výše uvedené součinnosti spotřebitele, ale též od možné spotřebitelovy další, následné, činnosti, a to i dlouhodobé, resp. trvalé; např. od budoucí změny jeho myšlení nebo chování (vnitřní a vnější zlepšení, vlastní polepšení, obrácení se). A to podle okolností jednotlivých případů včetně individualit spotřebitelů jako je pozitivní myšlení bez tíhy „černých myšlenek“, změna životosprávy, prostředí nebo celého způsobu života, udržení silné vůle nebo posílení slabé vůle, oproštění se od neřestí, zlozvyků, slabostí, pokřivených pocitů (negativních emocí včetně nedůvěry nebo nenávisti), od zneužívání pudů, od sklonů či závislostí jakéhokoli druhu, od tvrdohlavosti, pouze hrubého materialismu apod. (špatných vlastností). Podstatný je vědomý nebo i nevědomý dobrý postoj spotřebitele a jeho životní motivace v řádu bytí, jakož i jeho citové (duchovní) prožívání a chtění (silná vůle) se jím v životě řídit ke svému prospěchu. Aniž by spotřebitel sklouzl do „starých kolejí“.

Nejedná se o klamavá konání (ani vedená dobrým úmyslem typu „milosrdné lži“ nebo jako neúčinný, postup, látka nebo prostředkem typu placebo apod.), a to již s ohledem na možnou zvlášť zranitelnou skupinu spotřebitelů z důvodu jejich duševní nebo fyzické slabosti, věku nebo důvěřivosti.

Feng Shui i léčitelské služby jsou určeny lidem zdravým i nemocným bez ohledu na to, zda a nakolik se sami cítí zdraví nebo nemocní. Obsah těchto služeb spočívá nejen v poradenství, jak aplikovat principy Feng Shui do prostor užívaných spotřebitelem (domov, pracoviště, zahrada, veřejné prostranství a pod.), ale také v léčbě (terapii) neduhů po léčitelsku, a též v jejich prevenci, podpoře a zachování zdraví stejným způsobem.

Nedotčena zůstává spotřebitelova možnost čerpání zdravotních služeb včetně užívání léčivých přípravků či výtažků přírodních léčivých zdrojů, potravin pro zvláštní lékařské účely a doplňků stravy.

Podstata určení služby, prováděné při plném vědomí spotřebitele, je duchovní (lidského ducha zohledňující), resp. jemnohmotné povahy. Vychází z předpokladu trojnosti lidské bytosti a lidské síly, a to citově-duchovní, duševní včetně síly myšlenkové a síly tělesné, jakož i z předpokladu jemného osobního záření každého člověka i záření hmoty. Základ spočívá v pojetí člověka jako osobité soustavy záření, a to duchovního, duševního i podvědomého a tělesného. Porucha lidského zdraví je brána za poruchu záření; např. v podobě poruchy celistvosti „aury“, tj. prstence souhrnného lidského vyzařování.
Zároveň podstata služby vychází z obrazu světa založeného na existenci na lidské vůli nezávislého přirozeného působení živoucí síly (věčné energie v obecném smyslu jakožto součásti vnějšího světa), jejího Zdroje a možného zpřístupňování a využívání jejích toků ku pomoci. Ke zpřístupňování dochází po způsobu léčivého magnetismu (součásti jemného záření). Sama zpřístupňovaně působící věčná živoucí síla je metafyzické povahy, zkoumatelné jen stejnorodými smysly, a původu včetně jejího záření, výchvěvů proudů či toků (vibrací) a působících vlivů; tzn. i bez vědecky známé nebo stanovitelné fyzikální veličiny a její míry (fyzikální jednotky). Stejně tak i bez vědecky či odborně stanovitelného expozičního nebo hygienického limitu vibrací rázu metafyzického. Potřebná míra zpřístupněné energie v jemnohmotném smyslu se přirozeně odvíjí od individuálních přirozených potřeb jednotlivého spotřebitele na jeho duchu, duši a tělu. Předávkování proto není možné.

V právním smyslu se u věčné živoucí síly (přírodní síly) jedná o hodnotu bez pána (bez vlastníka) a zároveň o přirozený veřejný statek určený k obecnému užívání kýmkoli, kdo je osobně schopen přijmout léčivé působení této přírodní síly anebo jeho přijetí osobně zpřístupnit jinému. Nejedná se o ovladatelnou přírodní sílu, například vyrobitelnou, se kterou se obchoduje (energii v právním smyslu). Věčná přírodní síla není nijak zuživatelná. Živoucí síla z těchto důvodů nemůže být předmětem vlastnického práva ani jiných majetkových práv některé osoby. Obchodovat lze jen s osobním úkonem zpřístupnění působení této přírodní síly jakožto se službou (výkonem), jako je tomu při plnění smluvního závazku mezi podnikatelkou a spotřebitelem.

Podnikatelka při léčení nepoužívá žádné návykové ani jiné přírodní nebo uměle syntetizované látky navozující změněný stav vědomí (vhledově meditativní stav), ve kterém provádí léčebný úkon. Nejedná se o zdravotní služby.

Při léčivých rituálech konaných online nebo na předem určeném místě, je spotřebitel povinen chovat se tiše, sedět nebo ležet, mít na sobě pohodlné oblečení, nemluvit s dalšími lidmi, nejíst v době konání rituálu, pít pouze čistou vodu, mít vypnutý mobil i další případné zdroje hluku či elektromagetického záření jako jsou počítače, budíky, televize, rozhlasový přijímač, přehrávač hudby a pod. Před rituálem je spotřebitel povinen zdržet se nejméně 3 hodiny předem požití alkoholu (ideálně 24 hodin abstinovat) a nejméně 72 hodin předem nesmí užívat žádné drogy či jiné zakázané látky ovlivňující mysl. Právo užívat léky určené lékařem nebo potravinové doplňky tímto není nijak dotčeno.


b) zboží

Jedná se o eBooky, jejichž autorkou je podnikatelka, a které obsahují její znalosti a osobní zkušenosti umění harmonického života Feng Shui. 


II. Reklamace a záruka

   1.  Při prodeji zboží v obchodě, tj. při obchodech se spotřebiteli, výše uvedená prodávající podnikatelka odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (odpovědnost za jakost při převzetí). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

    2.  Spotřebitel jako kupující může uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží prodaného v obchodě v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (reklamační lhůta).

    3.  Uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě má účinky záruční doby. Svá práva ze záruky spotřebitel jako kupující uplatní obdobným způsobem a za obdobných podmínek jako práva vyplývající z vadného plnění.

    4.  Spotřebitel může uplatnit své právo z podnikatelčina vadného plnění (reklamaci) v plném rozsahu plnění nebo jeho části s uvedením, v čem vada spočívá (popis vady) a zda se týká celého rozsahu plnění nebo jeho části a jaké.

    5.  Spotřebitel uplatní právo z vadného plnění oznámením reklamace podnikatelce prostředkem komunikace na dálku, popř. jiným způsobem. Reklamaci lze uplatnit na adrese elektronické pošty, popř. na adrese jeho sídla.

    6.  Jedná-li se o reklamaci výrobku, spotřebitel zašle výrobek na adresu sídla podnikatelky nebo jej tam předá současně s uplatněním svého práva nebo bez zbytečného odkladu po něm. Spotřebitelovy náklady s tím spojené tvoří příslušenství jeho práva (pohledávky) z vadného plnění.

    7.  Jedná-li se o vadné plnění, které je podstatným porušením smlouvy, musí kupující spotřebitel oznámit podnikatelce jak tuto vadu věci, tak i právo z vadného plnění, které si spotřebitel zvolil, tj. právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, právo na odstranění vady opravou věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Zvolené právo spotřebitel oznámí podnikatelce při oznámení vady věci nebo bez zbytečného odkladu po něm.

    8.  V případě, že vadné plnění představuje nepodstatné porušení smlouvy, má kupující spotřebitel právo na odstranění vady věci anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

    9.  Nemá-li věc vlastnosti, jaké má mít při převzetí (jakost při převzetí), může kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající podnikatelka nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

    10.   Spotřebitel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění svého práva (pohledávky) z vadného plnění. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel věci namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.


III. Smlouvy uzavírané distančním způsobem pomocí komunikačních prostředků na dálku a odstoupení od nich

   11.  Po spotřebiteli lze vyžadovat zálohu.

   12.  Uzavřená smlouva bude u podnikatele uložena a spotřebitel k ní bude mít přístup komunikačním prostředkem na dálku.

   13.  Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatelka povinna prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

   14.   Uzavírá-li se smlouva distančním způsobem za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatelka spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.

   15.  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena distančním způsobem pomocí komunikačního prostředku na dálku, bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty.

   16.  Spotřebitel uplatní své právo odstoupit od smlouvy oznámením odstoupení podnikateli prostředkem komunikace na dálku, popř. jiným způsobem.

   17.  Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu podnikatelka bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které obdržela, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený podnikatelem). Pro vrácení plateb podnikatel použije stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

   18.  Podnikatelka vrátí platby až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zboží zpět nebo je předat podnikatelce na adrese sídla. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

   19.  Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží pouze v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k  obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

   20.  Spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

   21.  Vyplněný formulář, který může spotřebitel použít k odstoupení od smlouvy, najdete zde.


IV. Spotřebitelské informace o řešení sporů

    1.  Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Prodávající podnikatel, Dagmar Světlovská jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, sídlem 149 00 Praha, Jeřábkova 1456/2, e-mail: svetlovska@svetlovska.com, který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby, informuje spotřebitele, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které by se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je:

Česká obchodní inspekce
oddělení mimosoudních řešení spotřebitelských sporů
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz
Internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/


    2.  Informace o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možnosti jejího využití při řešení spotřebitelských sporů

Výše uvedený prodávající podnikatel,
který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby on-line
informuje spotřebitele o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možnosti jejího využití při řešení spotřebitelských sporů.
Odkaz na evropskou platformu pro řešení sporů on-line:
ec.europa.eu/consumers/odr


    3.  Informace o stížnosti na orgán státního dozoru

Se stížností se lze obrátit na orgán státního dozoru, jímž je Česká obchodní inspekce nebo obecní živnostenský úřad v oblasti obchodu a služeb, příslušný podle umístění provozovny. Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny, provádějí dozor obecní živnostenské úřady podle místa realizované činnosti.


V Praze dne 1. 9. 2021                                                                          Dagmar Světlovská, v. r.  ©  Dagmar Světlovská      Informace pro spotřebitele