Prodávající podnikatel, Dagmar Světlovská, podnikající fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, sídlem Jeřábkova 1456//2, 149 00 Praha 4,
IČO: 72474122, e-mail:svetlovska@svetlovska.com,
v návrhu na uzavření smlouvy (nabídce) podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, odkazuje spotřebitele na své obchodní podmínky, jimiž je určena část obsahu smlouvy. Jedná se o následující obchodní podmínky:

Všeobecné obchodní podmínky


1. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb nebo prodej zboží, jak jsou služby nebo výrobky podnikatelem vymezeny v informacích spotřebitelům, které jsou předem zveřejněny na podnikatelově internetové adrese: https://www.svetlovska.com/

2. V případě smlouvy uzavírané distančním způsobem prostředky komunikace na dálku je spotřebitel povinen zaplatit zálohu nebo cenu služby nebo cenu výrobku předem na účet

3. U služeb týkajících se různých forem péče o auru a duchovních léčivých rituálů má spotřebitel ve svém zájmu předem zpravit podnikatelku o čerpání jiné péče o zdraví, používání zdravotnických prostředků nebo užívání léčivých přípravků za účelem vyloučení možné hrozby kolidujícího působení více činitelů nebo jiného nepříznivého následku. Spotřebitel je povinen se zachovat podle určení podnikatelky.

4. Spotřebitel smí přijímat léčitelskou službu, včetně péče o auru a léčivých rituálů, jen ve vlastním osobním zájmu a jen ke svému prospěchu. Nesmí tak činit z donucení či jakéhokoli jiného přímého nebo nepřímého nátlaku, ani v omylu o službě, zejména o její povaze, druhu nebo účelu. Spotřebitel nesmí přijímat službu pro zábavu, ze zvědavosti ani za účelem studijním, vědeckým, náboženským, zpravodajským či konkurenčním nebo jiným účelem mimo výlučně vlastní osobní zájem o vlastní zdraví.

5. Spotřebitel je povinen se předem osobně seznámit s informacemi spotřebitelům na adrese: https://www.svetlovska.com/ . Pro případ spotřebitelových pochybností o těchto informacích či o jejich významu anebo při neporozumění jim je spotřebitel povinen předem konzultovat čerpání služby s podnikatelem, popř. si předem vyžádat doplňující vysvětlení, a to za účelem svobodného udělení nebo neudělení svého poučeného souhlasu se zákrokem nebo jeho odvolání.

6. Spotřebitel přijímající péči o zdraví je povinen poskytnout podnikatelce součinnost dbáním jeho pokynů.

7. Spotřebitel je povinen se zdržet rušení poskytovaných služeb, a to i u ostatních spotřebitelů, např. hlasitým hovorem nebo jiným chováním, které je za těchto okolností nevhodné.

8. Spotřebitel se – ve shodě s informacemi spotřebiteli – nemůže domáhat po podnikateli skýtání záruky za dosažení výsledku léčitelské  služby anebo jeho udržení.

9. Spotřebitel má právo kdykoli oznámit podnikateli ukončení přijímání služby nebo jednotlivého zákroku.

10. Záznam o péči o zdraví podnikatel nevede z věcného důvodu duchovní, resp. jemnohmotné, povahy léčitelské služby z oboru tradičního léčitelství vycházejícího z tantrického buddhismu transformovaného staroegyptským hermetismem

11. Spotřebitel není oprávněn sám si pořizovat zvukový, obrazový nebo zvukově-obrazový záznam či fotografii podnikatelčiných činností ani tím pověřit jinou osobu.

12. Nedotčeno zůstává zákonné dovolení pořídit nebo použít podobiznu nebo zvukový či obrazový záznam bez svolení spotřebitele, krom jiného, přiměřeným způsobem a v souladu s oprávněnými zájmy člověka (spotřebitele) k vědeckému účelu nebo pro tiskové, rozhlasové, televizní či obdobné zpravodajství.

13. U Feng Shui poradenství, péče o auru a léčivých rituálů konaných pro skupinu osob nebo pro jednotlivce, je závazkové plnění právně odvážně bráno jako závislé na skutečnosti v racionálně právním smyslu nejistě existující a působící (otázka lidského ducha a působení určité síly aj.), tzn. na skutečnosti spočívající v (konvenčně vzato) metafyzickém prvku, jehož existence a působení je však při běžné opatrnosti s dostačující mírou pravděpodobnosti v právním smyslu objektivně možná; tudíž nemůže jít o prvek klamavý s právními následky s tím spojovanými. A to i s poznatkovým přihlédnutím k přímým či nepřímým empirickým (i osobně zkušenostním) nebo i filozofickým anebo teologickým důkazům, popř. alespoň důvodným náznakům. – Ponecháme-li stranou zjevení („zdrojovou informaci“). „Nejistota“ (odvážnost) plnění smluvního závazku není právně pojmově totéž, co „nemožnost“ plnění. Racionální úvahu o míře pravděpodobnosti v právním smyslu nutno v daném případě přiměřeně přizpůsobit metafyzické, nikoli snad pouze biofyzikální nebo pouze biochemické, stránce ošetřovaného člověka či použité praktiky apod.

14. Z naznačeného věcného a právního smyslu, resp. pojetí přírodního léčitelství, vyplývá, že činnost spočívající v duchovním léčitelství vycházejícím z praktik tantrického buddhismu modifikovaného staroegyptským hermetismem se opírá o metafyzické předpoklady, tudíž má filozofický základ. Nemusí nutně mít společenskou podobu některého náboženství. Metafyzické přírodní (přirozené) děje totiž nelze věcně ani právně zužovat (anebo nikoli nutně) jen na jejich náboženská pojetí, církevní dogmata apod.

15. Metafyzický prvek duchovního léčebného působení na zdraví lidí, zvířat nebo rostlin spočívá v samotné povaze tohoto působení, které bývá bráno jako živoucně energetické ve filozofickém smyslu pojmu energie. Takové pojetí ale nemusí být nutně v rozporu s některými vědeckými teoriemi z oboru kvantové fyziky, jejichž vědecká správnost se opírá o vědecké důkazy teoretické; někdy spojené s empirií v podobě pozorování.

16. Spotřebitel má možnost využít při řešení spotřebitelských sporů on-line evropskou platformu pro řešení sporů on-line. Odkaz na evropskou platformu pro řešení sporů on-line: https://ec.europa.eu/consumers/odr .


V Praze dne 1. září 2021                                                  Dagmar Světlovská, v. r.                  

 


©  Dagmar Světlovská      Informace pro spotřebitele